previous pauseresume next

پنجاه و هفتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ ۹۵/۲/۴ با اعضاء محترم هیات مدیره و رییس  و مدیر مرکز برگزار گردید.در این جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.سخنران جلسه آقای میر لوحی در خصوص زایمان در آب مرکز نظرات قابل تاملی ارائه فرمودند و همچنین در خصوص قسمت باروری و ناباروری مرکز ،گزارشاتی سرکار خانم دکتر خانی و سرکار خانم عالیوند و اقای مهندس سدری ارایه نمودند . همچنین پروندهای اسفندوفروردین افراد بی بضاعت به اعضای خیریه تحویل داده شد که خیرین کمک ویژه ای نمودند.درپایان خیرین محترم از بخش باروری وناباروری بازدید کردند .

از اقای مهندس صمصام شریعت به خاطر همکاریهای صمیمانه و خالصانه و همچنین اعضای هیات مدیره مولود بهشتی کعبه کمال تشکر و قدردانی را داریم.