previous pauseresume next

پنجاه و ششمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

در این جلسه مصوبات جلسه ی قبل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و با توجه به تاکیدات هیئت مدیره در خصوص زایمان در آب گزارش و مستندات توسط ریاست مرکز سرکار دکتر خانی ارائه گردید که طی یک ماه اخیر ۱۱ بیمار زایمان در آب داشته اند که مورد استقبال و شعف خیرین محترم واقع شد.