previous pauseresume next

شصت ویکمین جلسه خیرین مولو بهشتی کعبه

در این جلسه مصوبات جلسه قبل توط جناب اقای میرلوحی قرایت شد وتصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد .در این جلسه جناب اقای مهندس عصارزادگان شهردار منطقه یک استان اصفهان ومسول دفتر شهردار مرکزی حضور داشتند