previous pauseresume next

تبدیل بایگانی مرکز به سیستم بایگانی ریلی

به علت کثرت پرونده های بیماران و همچنین کمبود فضای مناسب برای بایگانی پرونده ها به دستور ریاست و مدیریت بایگانی در فضای مناسب بازسازی و همچنین به سیستم بایگانی ریلی مجهز شد.به تخمین پیمانکار این پروژه تا ده روز دیگر مورد بهره برداری میگردد.