previous pauseresume next

پایش و بازدید از استقرار و اجرای طرح تحول نظام سلامت

پایش و بازدید از استقرار و اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر درمان وزارتخانه در روز سه شنبه مورخ ۹۴/۹/۳ انجام شد.در این بازدید ریاست و مدیریت مرکز و همچنین تمامی مسئولین بخش ها حضور داشتند.