previous pauseresume next

آگهی استعلام خرید، نصب وراه اندازی ۲ دستگاه آسانسور و دمونتاژ دو دستگاه آسانسور قبلی

واحد برگزار کننده استعلام : مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی موضوع استعلام : خرید، نصب وراه اندازی ۲ دستگاه آسانسور  و دمونتاژ دو دستگاه آسانسور قبلی مبلغ تضمین شرکت در استعلام : ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نوع تضمین شرکت در استعلام : فيش واريزي یا ضمانتنامه معتبر بانکی تاریخ توزیع اسناد استعلام : از روزیکشنبه  مورخ ۹۶/۵/۲۲تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ ۹۶/۵/۲۵ محل توزیع اسناد :  ۱-اصفهان ، خ هزار جریب –دانشگاه علوم پزشکی –ستاد مرکزی –ساختمان شماره ۳ –ط اول –واحد کمیسیون مناقصات -اتاق ۲۰۲ ۲- اصفهان ، پل فلزی ، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی آخرین مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری : پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ ۹۶/۶/۱ زمان و محل بازگشایی پیشنهادی رسیده : ساعت ۱۰صبح روز شنبه  مورخ ۹۶/۶/۴ در مدیریت فنی دانشگاه