previous pauseresume next

مانور اطفاء حریق در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اصفهان

بمناسبت روز آتش نشانی مانور اطفاء حریق در مرکز آموزشی درمانیامین با هدف آمادگی بیشتر کارمندان بیمارستان در مواقع بروز بحران وامدادرسانی به موقع در مواقع بحرانی برگزار گردید

این جلسه با حضور استاد ایرانپور در تاریخ ۹۴/۶/۱۲ در این مرکز برگزار گردید.